Verzuimverzekeringen

Ziekteverzuim

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers met een arbeidsovereenkomst bij ziekte gedurende 104 weken het loon door te betalen tot een overeengekomen percentage. De ziekteverzuimverzekering biedt de mogelijkheid de financiële gevolgen hiervan op te vangen.

U bent verplicht minimaal 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd tot maximum dagloon sociale verzekeringen) in het eerste en tweede jaar door te betalen. U mag maximaal twee wachtdagen per ziektegeval in mindering brengen.

Echter in de meeste gevallen is in een CAO of de arbeidsovereenkomst een aanvulling tot 100% van het salaris zonder maximum toegezegd in het eerste jaar van ziekte en 70% in het tweede jaar. U mag hier dan niet van afwijken. Het is ook niet toegestaan om onderscheid in loondoorbetaling tussen werknemers te maken.

Goed verzuimmanagement is de methode om uw verzuimkosten te beheersen.

Verzuimmanagement voorkomt, in de meeste gevallen, dat kort verzuim kan omslaan in langdurig verzuim. De belangrijkste factor tot een succesvol verzuimbeleid is het zo vroeg mogelijk signaleren van langdurige verzuimgevallen en daar direct een intensieve begeleiding op los te laten.

Goed verzuimmanagement is het instrument om uw risico’s op verzuim en arbeidsongeschiktheid te verlagen. Een uitstekend hulpmiddel bij goed verzuimmanagement is de arbodienst en de verzuimverzekeraar. Deze keuze hiervoor is zeer belangrijk en bepaalt mede het succes om het verzuim binnen uw organisatie te beperken en beheersen.
Tegelijkertijd kunt u zo aan al uw wettelijke verplichtingen voldoen, zoals de Wet Verbetering Poortwachter.

Het Verzuim verzekeren, is dat nodig?

Ook al is goed verzuimmanagement de basis voor uw verzuimaanpak, u kunt altijd geconfronteerd worden met een hoger verzuim dan vooraf verwacht.

Een verzekering is daarom in vele gevallen te adviseren om het risico van pieken te beperken. Of en in hoeverre het risico zelf te dragen is, is afhankelijk van verschillende factoren, de grootte van uw bedrijf, uw financiële draagkracht, de samenstelling van uw personeelsbestand en het gemiddelde verzuim. Dit bepaalt uiteindelijk de keuze voor de vorm waarin u het risico verzekert.

Wilt u meer weten of een afspraak maken, neem dan contact op met Verzekeringskantoor Hans Smit.